شعر حسن پاکزاد در کتاب منتخب آثار جشنواره شهدشهود

شعر حسن پاکزاد در کتاب آثار منتخب  جشنواره شهدشهود                          زندگی این بار تنها پازلی با اسم توست                          چشمهایم شوره زاری سرد .دریا سهم توست من که دائم خاطراتت را کنارم داشتم سهم این دلاتنگی بسیار تنها سهم توست موقع رفتن پلاک ت را […]